دانلود فایل word استفاده از الگوریتم فراکاوشی فاخته جهت بهینه یابی سدهای بتنی وزنی

س یا همایش : چهارمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهريتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در طراحی سیستم های مهندسی، طرحی مطلوبتر است که علاوه بر تامین اهداف مورد نظر، هزینه کمتری نیزداشته باشد. از این رو کمینه کردن هزینه و بهینه سازی طرح های مهندسی از دیرباز در علوم مهندسی مورد توجه قرارگرفته است. از جمله این مسایل می توان به مساله ساخت سدهای بتنی وزنی اشاره کرد که با توجه به ویژگی های خاصفنی، پیچیدگی طرح و بتن ریزی حجیم بدنه سد از اهمیت بسزا یی برخوردار است. علاوه بر این، از آنجایی کهپیچیدگی های طراحی این نوع سدها و تعداد زیاد پارامترهای موثر

دانلود فایل word مدلیابی روابط ساختاری سبک های دلبستگی, بخشش و رضایت زناشویی

یا همایش : ششمين کنگره انجمن روانشناسي ايرانتعداد صفحات :5چکیده مقاله: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرابی از طریق بخشش با رضایتزناشویی انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی و شرکت کنندگان این پژوهش 561 نفر از زنان متاهل شهر تهران بودند که بهروش تصادفی خوشه ای از مناطق 4،7،11 انتخاب شدند. برای سنجش سبک های دلبستگی از پرسشنامه ی تجارب فرد در روابطصمیمانه ECR_R ، بخشش از مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده FFS و رضایت زناشویی از پرسشنامه ی رضایت زناشوییS-MSI استفاده شد . نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر نشان داد که

دانلود فایل word تاثیر اقتصاد و بازاریابی گردشگری بر اشتغال و کار آفرینی مطالعه موردی بخش چهار دانگه شهرستان ساری

س یا همایش : چهارمين کنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايرانتعداد صفحات :32چکیده مقاله: بازاریابی و ساماندهی اقتصاد جامعه محلی یکی از برنامه هایی است که کشور های مختلف جهان از این آن به عنوان محرک توسعه صنعت گردشگری یاد می کنند برنامه های بازاریابی در هر سطح)جهانی، ملی، استانی ومحلی( می تواند نقش بسیار مهم و بسزایی را در جذب گردشگر و نهایتا توسعه صنعت توریسم به همراه داشته باشد. بازاریابی گردشگری دارای دو محصول نهایی می باشد اشتغال و کارآفرینی. هدف این پژوهش تبیینتاثیر اقتصاد و بازاریابی گردشگری بر