دانلود فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند 1992

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند 1992 :

دانلود فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند 1992

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند 1992

سازنده ابزار: والراند 1992

تعداد گویه/سوال: 28

مولفه/زیر مقیاس: انگیزش درونی و بیرونی

مقیاس/طیف: 7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی و صوری دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: والراند

مقیاس انگیزش تحصیلی , ترجمه نمونه ی انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS می باشد که ابتدا در فرانسه با عنوان EME طvاحی شده است . این مقیاس , برمبنای نظریه ( خود- تعیین کنندگی ) ساخته شده و دارای 28 پرسش هفت گزینه ای است که سه بعد انگیزش درونی , انگیزش بیرونی و بی انگیزشی را می سنجد .

تعریف عملیاتی مولفه ها :

انگیزش درونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به صورت خودجوش و درونی به انجام تکلیفی خاص به حرکت وامی دارد و سوای از پاداش های بیرونی انجام خود تکلیف برای فرد ارزشمند و رضایت بخش است .محققانی همچون والرند(1992) مولفه یکپارچگی انگیزش درونی دسی و رایان (1985) را به چند زیر مولفه زیر تقسیم کرده اند .این زیر مولفه ها عبارتند از:

  1. انگیزش درونی برای دانستن
  2. انگیزش درونی برای دستاورد
  3. انگیزش درونی برای تجربه تحریک

اما انگیزش بیرونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به خاطر پاداش ها و تقویت های بیرونی مجبور به انجام تکلیف می نماید . وقتی افراد به صورت بیرونی برانگیخته می شوند و برای بدست آوردن چیزی بیشتر از لذت خود عمل یا تکلیف فعالیت می کنند.

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:

  1. انگیزش درونی (برای دانستن):(2-9-16-23)

انگیزش درونی (برای دستاورد):(6-13-20-27)

انگیزش درونی (برای تجربه تحریک):(4-11-18-25)

2.انگیزش بیرونی (تنظیم منسجم):(3-10-17-24)

روایی :

بررسی های به عمل آمده , توسط رابرت والرند و همکارانش نشان می دهد که روایی و پایایی نمونه انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS بر روی دانش آموزان دبیرستانی و نیز دانشجویان کانادایی , مورد تایید قرار گرفته است .

پایایی:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

نمره گذاری:

مقیاس نمره گذاری پرسشنامه که یک مقیاس 7 درجه ای می باشد , گزینه 1 معرف آن است که عبارت ( پرسش)مربوطه اصلا با دلیل دانش آموز برای مدرسه رفتن مطابقت ندارد. گزینه های 2 الی 6 , مطابقت کم تا زیاد و گزینه 7 مطابقت کامل با نظر دانش آموز را نشان می دهد. بدین ترتیب گزینه یا نمره 4 حد متوسط است که در نمودار با خط چین مشخص شده است.لینک کمکی