دانلود فایل word تاثیر اقتصاد و بازاریابی گردشگری بر اشتغال و کار آفرینی مطالعه موردی بخش چهار دانگه شهرستان ساری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر اقتصاد و بازاریابی گردشگری بر اشتغال و کار آفرینی مطالعه موردی بخش چهار دانگه شهرستان ساری :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

بازاریابی و ساماندهی اقتصاد جامعه محلی یکی از برنامه هایی است که کشور های مختلف جهان از این آن به عنوان محرک توسعه صنعت گردشگری یاد می کنند برنامه های بازاریابی در هر سطح)جهانی, ملی, استانی ومحلی( می تواند نقش بسیار مهم و بسزایی را در جذب گردشگر و نهایتا توسعه صنعت توریسم به همراه داشته باشد. بازاریابی گردشگری دارای دو محصول نهایی می باشد اشتغال و کارآفرینی. هدف این پژوهش تبیینتاثیر اقتصاد و بازاریابی گردشگری بر اشتغال و کارآفرینی منطقه چهاردانگه ساری می باشد. پژوهش حاضر,کاربردی و از نوع پیمایشی می باشد. که کلیه ساکنین منطقه چهاردانگه و کارشناسان سازمان میراث فرهنگیجامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین با توجه به محدود بودن)مشخص بودن(حجم جامعه آماری از فرمول کوکران برای تعیین حجمنمونه استفاده گردید. حجم نمونه 385 نفر تعیین گردید. . به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش اصلی تحقیق و سنجش متغیرهای پژوهش, از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل دو بخش است.بخش اول درمورد ویژگی های جمعیت شناختی و بخش دوم پرسشنامه به بررسی متغیر های تحقیق پرداختهو مشتمل بر 27 سوال بسته با طیف پنجگانه لیکرت است. روایی و پایایی معرفها و سازهها با استفاده از آزمونها مختلف همچون آزمون چن, متوسط واریانس استخراج شده, بارهای عرضی, ضریب ترکیبی و آلفایکرونباخ مشخص گردید برای تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی برای بررسی مشخصات پاسخ دهندگان که شامل شاخص های مرکزی)میانگین( و شاخص های پراکندگی)انحراف معیار( و برای آزمونفرضیه های پژوهش و بررسی مدل مفهومی پژوهش از روشهای آمار استنباطی که شامل روش روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و Smart-PLS مورد تجزیهتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که آمیخته بازاریابی گردشگری در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری)آماره t خارج از بازده ± 1.96 قرار گرفته است( بر اشتغال و کارآفرینی منطقه چهاردانگه ساری دارد.. عامل مردم) 0.010 ( و شواهد فیزیکی)آماره - t 0.029 ( تاثیری بر اشتغال و کارآفرینی - منطقه مورد مطالعه ندارد

لینک کمکی